Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij praten onze medewerkers regelmatig bij over de veranderingen rondom onze organisatie. Dagelijkse leiding op de werkvloer en consulenten spelen daarbij een belangrijke rol. Ook brieven en het inloggedeelte voor medewerkers op onze website worden ingezet om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Naast werknemers stellen ook onze partners, zoals werkgevers, onderwijs- en zorg en welzijnorganisaties uiteenlopende vragen. Zij zijn voor ons van cruciaal belang. Sociale werkgelegenheid geven we per slot van rekening samen met onze partners vorm. In een persoonlijk gesprek met een consulent of jobcoach worden de vragen van werkgevers en andere samenwerkingspartners uiteraard zo goed mogelijk beantwoord.

Om zowel werknemers als werkgevers en andere samenwerkingspartners extra goed van dienst te zijn en de meest recente informatie met hen te delen, stelden wij een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op. Wij vullen de lijst met veelgestelde vragen voortdurend aan en verversen deze waar nodig. Deze pagina geeft de algemene veelgestelde vragen weer. Op zoek naar informatie die specifiek geldt voor werknemers of werkgevers of andere samenwerkingspartners? Klik dan op een van de buttons hieronder. Als er een vraag gemist wordt, geef dat dan gerust aan ons door via het contactformulier of een e-mail naar info@deltawerkt.nl.

WAT HOUDT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DELTA EIGENLIJK IN?
Delta is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst. De basis voor de samenwerking tussen deze drie gemeenten is de Wet gemeenschappelijke regeling. In deze wet staat beschreven hoe samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen kan worden ingericht. De taken die voortkomen uit de Wet sociale werkvoorziening zijn opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Delta. Daarnaast voert Delta taken voor de aangesloten gemeenten uit in het kader van de Participatiewet.

WELKE VERANDERING HEEFT DELTA DE AFGELOPEN JAREN DOORGEMAAKT?
Jaren geleden is door het bestuur aan Delta gevraagd om de eigen bedrijfsactiviteiten aan de Handelskade in Zutphen  af te bouwen. De achterliggende gedachte was om de werkzaamheden in kleinere eenheden voort te zetten, samen met werkgevers. Vandaag de dag zouden we zeggen: ‘Delta kreeg de opdracht om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt.’ Om dat te realiseren is intensief samengewerkt met ondernemers en is een aantal publiek-private samenwerkingsvormen tot stand gekomen. Dat gold voor industrieel-productiewerk, groenvoorziening, postbezorging, werk in de openbare ruimte en de schoonmaak. Ook is extra ingezet op het vergroten van het aantal individuele detacheringen.

Voor Sw-medewerkers waarbij arbeidsactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening het beste aansluiten bij hun loopbaanperspectief, is aansluiting gezocht bij zorg- en welzijnsorganisaties en wordt dit lokaal vormgegeven. Dat proces is stap voor stap gerealiseerd. Het pand aan de Handelskade is verkocht. Delta gaat voor de ondersteunende en begeleidende functies naar een andere huisvesting. En sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Brummen en Zutphen uit de GR Delta getreden.

WAT IS DE REDEN DAT DE GEMEENTEN ZUTPHEN EN BRUMMEN UIT DE GR DELTA ZIJN GETREDEN?
Dat heeft te maken met de eigen beleidsvrijheid van gemeenten. De Participatiewet is (sinds 2015) ingevoerd en de taken die uit deze wet voortkomen, kunnen per gemeente naar eigen inzicht worden uitgevoerd. Overheidstaken zijn ‘gedecentraliseerd’. De wet Werk en bijstand, Wajong en de Wet sociale werkvoorziening zijn in de Participatiewet ondergebracht. De Wet sociale werkvoorziening is niet afgeschaft, maar de instroom is per 1 januari 2015 stopgezet. Alle werknemers die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen, blijven hun rechten en plichten en hun cao tot aan hun pensioen behouden. De gemeente Zutphen is sinds 1 januari met het werkbedrijf Gelrewerkt! gestart en de gemeente Brummen met het leerwerkbedrijf Werkfit. Het werkgeverschap en de ondersteuning van Sw-medewerkers en het financieel-administratieve beheer organiseren de gemeenten zelf.

WAT WORDT HET PLAN VAN DE GEMEENTEN BRONCKHORST, LOCHEM EN VOORST, DIE DOOR WILLEN GAAN MET DE GR DELTA?
De drie gemeenten die door willen gaan, hebben bepaald dat zij Delta willen laten doorontwikkelen. Zij willen de kennis, expertise en het netwerk van Delta benutten voor de uitvoering van taken die voortkomen uit de Participatiewet. Voor de zomer van 2018 wordt daarvoor een bedrijfsplan gemaakt. Intensieve samenwerking in de regio, zoals met het werkbedrijf Lucrato en FactorWerk, zal daar onderdeel van uitmaken. Over de stapsgewijze uitvoering gaan de drie gemeenten binnen hun eigen gemeente en onderling afstemmen.

WAT GEBEURT ER MET HET PAND AAN DE HANDELSKADE?
Het pand is inmiddels verkocht aan een ondernemer uit Zutphen. In het voorjaar 2019 verhuist de backoffice van Delta naar een kleinere locatie. Ook worden er locaties in  Lochem en Voorst ingericht voor een benaderbare en letterlijk dichtbije dienstverlening.

KAN HET ZIJN DAT DE GEMEENTEN ZUTPHEN EN BRUMMEN AAN DELTA VRAGEN OM NOG TAKEN VOOR HEN UIT TE VOEREN?
Dat kan natuurlijk altijd, maar die afweging ligt bij de twee gemeenten. Ook in de toekomst zal Delta blijven samenwerken met collega’s en organisaties uit beide gemeenten.

HOE WORDT DE OVERGANG VANUIT HET PRAKTIJKONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS RICHTING WERK GEREGELD? NU IS DAT EENDUIDIG EN HELDER, OOK VOOR DE LEERLINGEN EN OUDERS. BLIJFT DAT ZO?
Ja, dat blijft zo. Het is wel zo dat andere personen verantwoordelijk zijn voor de begeleiding en ondersteuning.

IN DE ARBEIDSMARKTREGIO WORDT SAMENGEWERKT OP HET GEBIED VAN CLEANTECH (CLEANTECH REGIO), DE ARBEIDSMARKT (FACTORWERK) EN MET ONDERWIJSINSTELLINGEN. BLIJFT DIT IN STAND DOOR DE OPRICHTING VAN DE EIGEN WERKBEDRIJVEN?
Ja, dat blijft zo. Samenwerking is de basis om verder te komen. Aangezien Delta mede afhankelijk is van de kansen die de regionale arbeidsmarkt biedt, is regionale samenwerking vanzelfsprekend. Vaak ligt het voor de hand om regionaal eenduidige afspraken te maken maar tegelijkertijd oog te blijven houden voor de lokale wensen bij de invulling van de dienstverlening. Tevens heeft Delta de afgelopen tijd geïnvesteerd in de combinatie van werken en leren. De voortzetting van de samenwerking met tal van onderwijsinstellingen spreekt dan ook voor zich.

WANNEER IK EEN MISSTAND SIGNALEER, IS HET DAN MOGELIJK OM HIER EEN MELDING VAN TE MAKEN?
Ja, dat is mogelijk. Omdat wij misstanden zeer serieus nemen, kan het vermoeden van eventuele misstanden laagdrempelig gemeld worden, om deze op een onafhankelijke en objectieve manier te laten toetsen. Lees hier alles over het melden van eventuele misstanden.