Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij praten onze medewerkers regelmatig bij over de veranderingen rondom onze organisatie. Dagelijkse leiding op de werkvloer en consulenten spelen daarbij een belangrijke rol. Ook brieven en het inloggedeelte voor medewerkers op onze website worden ingezet om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Naast werknemers stellen ook onze partners, zoals werkgevers, onderwijs- en zorg en welzijnorganisaties uiteenlopende vragen. Zij zijn voor ons van cruciaal belang. Sociale werkgelegenheid geven we per slot van rekening samen met onze partners vorm. In een persoonlijk gesprek met een consulent of accountmanager worden de vragen van werkgevers en andere samenwerkingspartners uiteraard zo goed mogelijk beantwoord.

Om zowel werknemers als werkgevers en andere samenwerkingspartners extra goed van dienst te zijn en de meest recente informatie met hen te delen, stelden wij een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op. Inmiddels zijn er namelijk zoveel vragen rondom de aanstaande veranderingen dat we deze niet meer in één brief kunnen beantwoorden. Wij vullen de lijst met veelgestelde vragen voortdurend aan en verversen deze waar nodig. Deze pagina geeft de algemene veelgestelde vragen weer. Op zoek naar informatie die specifiek geldt voor werknemers of werkgevers of andere samenwerkingspartners? Klik dan op een van de buttons hieronder. Als er een vraag gemist wordt, geef dat dan gerust aan ons door via het contactformulier of een e-mail naar info@deltawerkt.nl.

WAT HOUDT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DELTA EIGENLIJK IN?
Delta is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. De basis voor de samenwerking tussen deze vijf gemeenten is de Wet gemeenschappelijke regeling. In deze wet staat beschreven hoe samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen kan worden ingericht. De taken die voortkomen uit de Wet sociale werkvoorziening zijn opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Delta. Daarnaast voert Delta taken voor de aangesloten gemeenten uit in het kader van de Participatiewet.

WELKE VERANDERING HEEFT DELTA DE AFGELOPEN JAREN DOORGEMAAKT?
Jaren geleden is door het bestuur aan Delta gevraagd om de eigen bedrijfsactiviteiten aan de Handelskade af te bouwen. De achterliggende gedachte was om de werkzaamheden in kleinere eenheden voort te zetten, samen met werkgevers. Vandaag de dag zouden we zeggen: ‘Delta kreeg de opdracht om een bijdrage te leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt.’ Om dat te realiseren is intensief samengewerkt met ondernemers en is een aantal publiek-private samenwerkingsvormen tot stand gekomen. Dat gold voor industrieel-productiewerk, groenvoorziening, postbezorging, werk in de openbare ruimte en de schoonmaak. Ook is extra ingezet op het vergroten van het aantal individuele detacheringen.

Voor Sw-medewerkers waarbij arbeidsactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening het beste aansluiten bij hun loopbaanperspectief, is aansluiting gezocht bij zorg- en welzijnsorganisaties en wordt dit lokaal vormgegeven. Dat proces wordt stap voor stap gerealiseerd en ligt op koers. Het streven is om dit in 2018 te voltooien. Het pand aan de Handelskade is inmiddels verkocht. Delta gaat voor de ondersteunende en begeleidende functies naar een kleinere huisvesting.

WAT IS DE REDEN DAT DE GEMEENTEN ZUTPHEN EN BRUMMEN GAAN UITTREDEN UIT DE GR DELTA?
Dat heeft te maken met de eigen beleidsvrijheid van gemeenten. Er is nieuwe wetgeving van kracht per 1 januari 2015. De Participatiewet is ingevoerd en de taken die uit deze wet voortkomen, kunnen per gemeente naar eigen inzicht worden uitgevoerd. Overheidstaken zijn ‘gedecentraliseerd’. De wet Werk en bijstand, Wajong en de Wet sociale werkvoorziening zijn in de Participatiewet ondergebracht. De Wet sociale werkvoorziening is niet afgeschaft, maar de instroom is per 1 januari 2015 stopgezet. Alle werknemers die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen, blijven hun rechten en plichten en hun cao tot aan hun pensioen behouden. De gemeente Zutphen wil een eigen werkbedrijf starten en de gemeente Brummen start een eigen leerwerkbedrijf. Het werkgeverschap en de ondersteuning van Sw-medewerkers en het financieel-administratieve beheer zullen zij straks zelf gaan organiseren. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dit per 1 januari 2019 in.

WAT WORDT HET PLAN VAN DE GEMEENTEN BRONCKHORST, LOCHEM EN VOORST, DIE DOOR WILLEN GAAN MET DE GR DELTA?
De drie gemeenten die door willen gaan, hebben bepaald dat zij Delta willen laten doorontwikkelen. Zij willen de kennis, expertise en het netwerk van Delta benutten voor de uitvoering van taken die voortkomen uit de Participatiewet. Voor de zomer van 2018 wordt daarvoor een bedrijfsplan gemaakt. Intensieve samenwerking in de regio, zoals met het werkbedrijf Lucrato en FactorWerk, zal daar onderdeel van uitmaken. Over de stapsgewijze uitvoering gaan de drie gemeenten binnen hun eigen gemeente en onderling afstemmen.

WAT GEBEURT ER MET HET PAND AAN DE HANDELSKADE?
Het pand is inmiddels verkocht aan een ondernemer uit Zutphen. Delta zal het pand in overleg met de koper nog enkele maanden blijven beheren. Dat heeft met name te maken met een kleine groep medewerkers die is aangewezen op productiewerk, woonachtig is in Zutphen en voorlopig aan de Handelskade zal blijven werken. Dat geldt ook voor alle overige diensten die in de herfst van dit jaar naar een kleinere locatie zullen verhuizen.

HOE GAAT DAT PRECIES, ALS GEMEENTEN UITTREDEN?
Over de wens tot uittreden zijn afspraken vastgelegd in de statuten van de gemeenschappelijke regeling Delta. Er is inmiddels een onderhandelingsresultaat bereikt over de voorwaarden waaronder Zutphen en Brummen dit gaan doen. In de praktijk betekent dit dat er financiële afspraken zijn gemaakt en dat nu de voorbereidingen worden getroffen om tal van zaken die betrekking hebben op het werkgeverschap, begeleiding en ondersteuning per 1 januari 2019 te kunnen overdragen.

KAN HET ZIJN DAT DE GEMEENTEN ZUTPHEN EN BRUMMEN AAN DELTA VRAGEN OM NOG TAKEN VOOR HEN UIT TE VOEREN?
Dat kan natuurlijk altijd, maar die afweging ligt bij de twee gemeenten. Ook in de toekomst zal Delta blijven samenwerken met collega’s en organisaties uit beide gemeenten. In 2018 worden alle taken nog voor de vijf gemeenten uitgevoerd.

HOE WORDT DE OVERGANG VANUIT HET PRAKTIJKONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS RICHTING WERK GEREGELD? NU IS DAT EENDUIDIG EN HELDER, OOK VOOR DE LEERLINGEN EN OUDERS. BLIJFT DAT ZO?
Ja, dat blijft zo. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat er andere personen verantwoordelijk zullen worden voor de begeleiding en ondersteuning. Maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.

IN DE ARBEIDSMARKTREGIO WORDT SAMENGEWERKT OP HET GEBIED VAN CLEANTECH (CLEANTECH REGIO), DE ARBEIDSMARKT (FACTORWERK) EN MET ONDERWIJSINSTELLINGEN. BLIJFT DIT IN STAND DOOR DE OPRICHTING VAN DE EIGEN WERKBEDRIJVEN?
Ja, dat blijft zo. Samenwerking is de basis om verder te komen. Aangezien Delta mede afhankelijk is van de kansen die de regionale arbeidsmarkt biedt, is regionale samenwerking vanzelfsprekend. Vaak ligt het voor de hand om regionaal eenduidige afspraken te maken maar tegelijkertijd oog te blijven houden voor de lokale wensen bij de invulling van de dienstverlening. Tevens heeft Delta de afgelopen tijd geïnvesteerd in de combinatie van werken en leren. De voortzetting van de samenwerking met tal van onderwijsinstellingen spreekt dan ook voor zich.

WANNEER IK EEN MISSTAND SIGNALEER, IS HET DAN MOGELIJK OM HIER EEN MELDING VAN TE MAKEN?
Ja, dat is mogelijk. Omdat wij misstanden zeer serieus nemen, kan het vermoeden van eventuele misstanden laagdrempelig gemeld worden, om deze op een onafhankelijke en objectieve manier te laten toetsen. Lees hier alles over het melden van eventuele misstanden.