De Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. ParticipatiewetDit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor burgers die voorheen onder de WWB (de wet Werk en Bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) of de Wajong vielen. Nu is er één regeling. Het doel van de Participatiewet is dat alle burgers die onder deze wet vallen gepaste ondersteuning krijgen op weg naar werk. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat ook mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden.   De belangrijkste zijn loonkostensubsidie, de no-riskpolis, nieuw beschut werk en de afspraken die gemaakt zijn over het creëren van extra banen. De doorlopende Wsw verplichtingen worden door Delta uitgevoerd.

Loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Loonkostensubsidies zijn niet per definitie tijdelijk, maar kunnen indien nodig voor een langere periode worden ingezet.

Banenafspraak
Werkgevers hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, het gaat uiteindelijk om 100.000 extra banen (oplopend tot 2026). De overheid zorgt tot 2024 nog eens voor 25.000 banen extra. Deze extra banen waarvoor werkgevers een garantstelling hebben gegeven, zijn bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Werkbedrijven vormen de schakel tussen de werkgever en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen. 

Nieuw beschut werken
Beschut werken is voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat zij niet in staat zijn bij een reguliere werkgever in dienst te treden. Met de voorziening beschut werken kan de gemeente deze mensen toch in een dienstbetrekking laten werken, ook op locatie bij werkgevers met de professionele coaching door de consulenten en/of jobcoaching vanuit Delta.

Klik hier voor een overzicht waar overzichtelijk informatie wordt weergegeven over de doelgroep(en) van de Participatiewet en over beschikbare instrumenten en tegemoetkomingen, waarvan u als werkgever en de werknemer in kwestie gebruik kunnen maken.  Heeft u nog vragen rondom de Participatiewet? Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden. U kunt natuurlijk ook contact op nemen met het werkgeversdienstverlening. Zij staan u graag te woord!